වේගවත් සංවර්ධනයකට ගම්පහට කෝටි 421ක් | දිනමිණ

වේගවත් සංවර්ධනයකට ගම්පහට කෝටි 421ක්

ව්‍යාපෘති යෝජනා 6949යි

බස්නාහිර පළාතට අයත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ජනගහනය අතින් මෙන්ම ජන ඝනත්වය අතින්ද සියලු දිස්ත්‍රික් අතරින් දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇත.

එය උතුරින් කුරුණෑගල සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවලින් ද, දකුණින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සහ බස්නාහිරින් මුහුදු තීරය ද සීමා වෙයි. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 13 කින් සහ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස 1177 කින් සමන්විත වේ.

මුළු භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර් 1387 කි. අභ්‍යන්තර ජලාශ වර්ග කිලෝමීටර් 46කි. වනාන්තර වර්ග කිලෝමීටර් 14 කි. ජනගහනය ලක්ෂ 23 කි. ජන ඝනත්වය වර්ග කිලෝමීටරයකට පුද්ගලයන් (2013 දී) 1725 කි. දළ උපත් අනුපාතය (පුද්ගලයන් දහසකට) 2013 දී 14.6 කි. දළ මරණ අනුපාතය (පුද්ගලයින් දහසකට) 2013 දී 6.0 කි. ආර්ථික වශයෙන් ක්‍රියාශීලී ජනගහනයේ ප්‍රතිශතය 2012 දී පුරුෂ 68.0 කි. ස්ත්‍රී 32.0 කි. ශ්‍රමබල සහභාගිත්ව අනුපාතය 2012 දී 43.7 කි. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ශ්‍රම බල සහභාගිත්වයේ අනුපාතය 2012 දී පුරුෂ 63.2 කි. ස්ත්‍රී 26.4 ඌන සේවා නියුක්ති අනුපාතය 0.6 කි. විරැකියා අනුපාතය 3.7 කි. ප්‍රධාන ආර්ථික අංශ අනුව රැකියා නියුක්ති අනුපාතය කෘෂිකර්ම 6.7 කි. කර්මාන්ත 40.8 කි. සේවා 52.5 කි.

ඉහත දත්තයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ලක්ෂ විසිහතක් වන ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් වන ජනගහනයට සරිලන ආහාර, නිවාස, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, රැකියා, ඇඳුම් පැළඳුම්, ප්‍රවාහන යන පහසුකම් සැලසීමට නම් සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍ය වේ. එනම් ජනගහනයට සරිලන ආර්ථික සංවර්ධනයක් උදාකිරීමෙන් ජනතා මූලික අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීමට හැකි වේ.

ඉහත අභිමතාර්ථයන් සපුරා ගැනීම සඳහා රජය මඟින් 2018 වසර තුළ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට සම්බන්ධීකරණ කමිටුව හරහා රුපියල් කෝටි හාරසිය විසිඑකක් අනුමත කර ප්‍රතිපාදන වශයෙන් රුපියල් කෝටි හාරසිය විසිඑකක් ව්‍යාපෘති යෝජනා 6949ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලබා දී ඇත.

විමධ්‍යගත අය-වැය ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන යටතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස දහතුනට රුපියල් කෝටි විස්සකට ආසන්න (රුපියල් කෝටි 19.7) මුදලකින් ව්‍යාපෘති 857 ක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යයි. මේ වන විට ව්‍යාපෘති 844 ක වැඩකටයුතු අවසන් වී ඇත. ඒ සඳහා මේ වන විට 2018-12-31 වන විට රුපියල් කෝටි 18.7ක් වියදම් කර ඇත.

රජයේ ගමට සංවර්ධනය ගෙන ඒමේ ප්‍රධාන වැඩසටහන වන ගම්පෙරළියෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙතෙක් නොවිසඳී පවතින ප්‍රශ්න විසඳන 'ගම්පෙරළිය' වැඩසටහන ද සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ක්‍රමසම්පාදන අංශයේ දත්ත තොරතුරුවලින් අනාවරණය වේ. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පෙරළිය වැඩසටහන සඳහා රුපියල් කෝටි 181 ක් අනුමත වී ඇත. අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 2311 කි. ගම්පෙරළිය යටතේ ඇස්තමේන්තු නොකළ ව්‍යාපෘති 1424 කි. ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති 256 කි. මේ වන විට 2018 දෙසැම්බර් 31 වෙනි දින වන විට ව්‍යාපෘති 631ක වැඩ අවසන් කර ඇත. ඒ සඳහා රුපියල් කෝටි 38 ක් වියදම් කර ඇත.

ග්‍රාමීය මට්ටමින් ආර්ථික සංවර්ධනයක් උදාකිරීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය මත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ I හා II වැඩසටහන් දෙකක් ද මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

විශේෂයෙන් මෙහිදී මාර්ග යටිතල පහසුකම් ඇතුළු ග්‍රාමීය ආර්ථිකයට අවශ්‍ය පහසුකම් සංවර්ධනය කර ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ දැමීම අපේක්ෂාවයි. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන යටතේ දිවුලපිටිය, මීගමුව, මිනුවන්ගොඩ, මීරිගම, අත්තනගල්ල, ගම්පහ, ජාඇල, මහර, දොම්පෙ, බියගම යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස දහයේ ව්‍යාපෘති 247 ක් ක්‍රියාත්මක වේ. එහි වටිනාකම රුපියල් කෝටි 64 කි. මේ වැඩසටහන යටතේ ඇස්තමේන්තු නොකළ ව්‍යාපෘති 76 කි. ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ ව්‍යාපෘති 47ක් ද, වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති 124 ක් ද වෙයි. 2018-12-31 වන විට ඒ සඳහා රුපියල් කෝටි 14 ක් වියදම් කර ඇත.

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන II අදියර යටතේ දිවුලපිටිය, කටාන, මීගමුව, මිනුවන්ගොඩ, මීරිගම, අත්තනගල්ල, ගම්පහ, ජාඇල, වත්තල, මහර, දොම්පෙ, බියගම, කැලණිය යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 13 ව්‍යාපෘති 343 ක් ද ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඒ සඳහා රුපියල් කෝටි 24 ක් අනුමත වී මේ වන විට ව්‍යාපෘති 170 ක වැඩ අවසන් වී ඇති අතර ව්‍යාපෘති 20 ක් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ පවතී. මේ වන විට වියදම රුපියල් කෝටි දහයකි.

යටිතල පහසුකම් යටතේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම, ජල හා වැසිකිළි පහසුකම්, ප්‍රජාශාලා ඉදිකිරීම් සිදුකර ඇත. දිස්ත්‍රික්කයේ ආගමික ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට ද වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඒ අනුව මිනුවන්ගොඩ, අත්තනගල්ල, ජාඇල, මහර, දොම්පෙ, බියගම යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ව්‍යාපෘති 21 ක් අනුමත වී අතර ඒ සඳහා රුපියල් කෝටි එකක මුදලක් ද අනුමත වී මේ වන විට ව්‍යාපෘති 19 කි වෙන්වී ඇත. ක්‍රියාත්මක තත්ත්ව‍යේ එක ව්‍යාපෘතියක් පවතී. ඒ සඳහා රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මුදලක් වියදම් කර ඇත.

මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන යටතේ ද 'සුඛිත පුරවර' හා 'සිහිලැල් දැහැන' යන වැඩසටහන් දෙකක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

සුඛිත පුරවර වැඩසටහන යටතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දිවුලපිටිය, මීරිගම, අත්තනගල්ල, ගම්පහ, ජාඇල, වත්තල, මහර, දොම්පෙ, බියගම යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල රුපියල් කෝටි 28 ක ව්‍යාපෘති 218 ක් අනුමත වී මේ වන විට ව්‍යාපෘති 154 ක වැඩ අවසන් කර ඇත. ව්‍යාපෘති 12 ක් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ පවතී. ඒ සඳහා මේ වන විට රුපියල් කෝටි 16 ක මුදලක් වැය කර ඇත.

'සිහිලැල් දැහැන' වැඩසටහන යටතේ දිවුලපිටිය, මිනුවන්ගොඩ, මීරිගම, අත්තනගල්ල, ගම්පහ, ජාඇල, වත්තල, බියගම යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස අටේ ව්‍යාපෘති 19 ක් අනුමත වී රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මුදලක් ද අනුමත වී මේ වන විට ව්‍යාපෘති 19 යේම වැඩ අවසන් කර ඇත.

2018 වසරේදී ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන මඟින් ද ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, ජීවනෝපාය සංවර්ධනය, සමාජ සංස්කෘතික හා නිවාස සංවර්ධනය, ආගමික සංස්කෘතික හා සමාජයීය සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යාපෘති 1414 ක් වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 14 ක් වෙන්වී මේ වන විට ව්‍යාපෘති 776 ක වැඩ අවසන් කර ඇත. ව්‍යාපෘති 6 ක් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ ද පවතී. මේ වන විට රුපියල් කෝටි දහයක් ඒ සඳහා වියදම් කර ඇත.

රටේ අනාගතය බාරගැනීමට සිටින බාල පරපුරේ අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාව වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඌන සංවර්ධිත දහම් පාසල් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක් ද, ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක් ද පුරාණ විහාරස්ථාන ප්‍රතිස්ඨාපනය හා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම් වැඩසටහනක් ද ආපදාවෙන් හානියට පත් විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක් ද බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යයි. ඒ සඳහා වූ ව්‍යාපෘති 53 ක් අනුමත වී කෝටි දෙකක මුදලක් ද අනුමත විය. මේ වන විට ව්‍යාපෘති 52 ක් අවසන් කර ඇත. ඒ සඳහා රුපියල් කෝටි දෙකක් වියදම් කර ඇත.

ඊට අමතරව තවත් අමාත්‍යාංශ කීපයක් ද ප්‍රතිපාදන වෙන්කර දී ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධනය ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ඒමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත. ඒ යටතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රුපියල් කෝටි 4 ක වියදමකින් ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති දහතුනක් ද, ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාංගණ සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ රුපියල් කෝටි 2 ක් ද, සම්ප්‍රදායික හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ රුපියල් කෝටියක වටිනාකමකින් යුත් ව්‍යාපෘති 8 ක් ද, ධීවර ජනතාවගේ යහපත පිණිස ධීවර ව්‍යාපෘති 155 ක් සඳහා රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මුදලක් ද, මුස්ලිම් ආගමික ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මුදලක් ද, පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාර ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මුදලක් ද වෙන්කර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

එම අමාත්‍යාංශය යටතේම සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ දකුණු ආසියානු සමුළුව ව්‍යාපෘති 7 ක් ද, ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය සඳහා විශේෂ ව්‍යාපෘති 7 ක් ද වශයෙන් ‍ව්‍යාපෘති 208 ක් අනුමත වී මේ වන විට ව්‍යාපෘති 170 ක වැඩ අවසන් කර ඇත. ඒ සඳහා රුපියල් කෝටි 7 ක මුදලක් වැයකර ඇත.

ඒ අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රුපියල් කෝටි 421 ක් වටිනා ව්‍යාපෘති 6949 ක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. 2018 වසරෙන් 2019 වසරට ව්‍යාපෘති 181 ක් අවිච්ඡේදව පවතී. අවිච්ඡේද මුදල රුපියල් කෝටි 44 කි. ගම්පහ ක්‍රමසම්පාදන අංශයේ දත්ත තොරතුරු අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා වෙන්කෙරෙන මෙම ප්‍රතිපාදනවලින් උපරිම ඵල නෙළා ගැනීමට අදාළ අංශ හා පුද්ගලයින් ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. ඔක්තෝබර් 26 වෙනි දින ඇතිවූ ව්‍යවස්ථා කුමන්ත්‍රණයෙන් ගම්පෙරළිය ඇතුළු වැඩකටයුතු රැසක් ක්‍රියාත්මක නොවී අඩපණ විය. සංවර්ධනය අඩාල විය. එහි පාඩුව ජනතාවටය. 2017 වසරේදී ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ව්‍යාපෘති 4674 ක් අනුමත විය. ඒ සඳහා අනුමත වූ මුදල රුපියල් කෝටි 274 කි. එම ව්‍යාපෘතිවලින් 4123 ක වැඩ අවසන් වී ඒ සඳහා රුපියල් කෝටි 149 ක් වියදම් කර ඇති බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ක්‍රමසම්පාදන අංශයෙන් වාර්තා වෙයි.


උඩුගම්පොළ එල්. ඩබ්ලිව්. ආරියරත්න


නව අදහස දක්වන්න