ජනාධිපති විශේෂ ප්‍රකාශය - LIVE | දිනමිණ


 

ජනාධිපති විශේෂ ප්‍රකාශය - LIVE

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පාර්ලිමේන්තුවේදි සිදු කරන විශේෂ ප්‍රකාශය - සජීවී විකාශය

නව අදහස දක්වන්න