රුපියල් බිලියන 1.1 ක් වටිනා රථ ගාලක් | දිනමිණ

රුපියල් බිලියන 1.1 ක් වටිනා රථ ගාලක්

 Lee Hedges පීඑල්සී සමාගම විසින් කොළඹ 03, ගාලු පාරේ රුපියල් බිලියන 1.1 ක් වටිනා රථගාලක් ඉදිකිරීමට තීරණය කර තිබේ.

වාහන නැවතුම් පොළක් යනු විශාල වාණිජ සංවර්ධනයක පළමු අදියර සේ සලකයි. එය මාස 12 ක් අවසන් වන අතර, මහල් 6 කින් සමන්විතව ඉදිකිරීමට නියමිතය.


නව අදහස දක්වන්න