අප­න­යන ආදා­යම 1.4% කින් ඉහ­ළට | දිනමිණ

අප­න­යන ආදා­යම 1.4% කින් ඉහ­ළට

 

වසර 2017 දෙසැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව වසර 2018 දෙසැම්බර් මාසයේ දී අපනයන ආදායම සියයට 1.4 කින් වර්ධනය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

එමෙන්ම වසර 2017ට වඩා 2018 දෙසැම්බර් මාසයේ ආනයන වියදම් සියයට 15.3 කින් පහළ ගොස් තිබේ.

වසර 2018 දෙසැම්බර් මාසයේ විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන මහ බැංකුව මෙසේ ද කියා සිටියි.

ආනයන වියදම් කැපී පෙනෙන ලෙස අඩුවීම සමඟ 2018 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී වෙළෙඳ හිඟය පෙර වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස පහළ ගියේය. 2018 දෙසැම්බර් මාසයේ දී අපනයන වාර්ෂික පදනම මත සියයට 1.4 කින් වර්ධනය වූ අතර, ආනයන සියයට 15.3 කින් පහළ ගියේය.

2018 වසරේ දී මුළු භාණ්ඩ අපනයන එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 11.9ක් දක්වා සියයට 4.7 කින් වර්ධනය වූ අතර, ආනයන එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 22.2 ක් දක්වා සියයට 6.0 ක ඉහළ යෑමක් වාර්තා කළේය. මේ අනුව වෙළෙඳ හිඟය 2017 වසරේ දී වාර්තා වූ. එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 9.6ක සිට 2018 වසරේ දී එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 10.3ක් දක්වා යම් ඉහළ යෑමක් වාර්තා කළේය.

2018 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී සංචාරක ඉපැයීම් පෙර වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව සියයට 4.8ක වර්ධනයක් වාර්තා කරමින් ශක්තිමත් මට්ටමක පැවැති අතර, එම නිසා 2018 වසරේ මුළු සංචාරක ඉපැයීම් එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 4.4ක් දක්වා 2017 වසරට සාපේක්ෂව සියයට 11.6 කින් වර්ධනය විය. 2018 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ සියයට 13.0 කින් පහළ යෑමත් සමඟ 2018 වසරේ දී. එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 7.0ක් දක්වා සියයට 2.1ක සුළු අඩුවීමක් වාර්තා කළේය. දළ නිල සංචිත 2018 වසර අවසානයේ දී එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 6.9ක් වී යැයි ද මහ බැංකුව කියයි.

ජයසිරි මුණසිංහ


නව අදහස දක්වන්න