ඩීමෝ-HNB Finance අත්වැල් බැඳගනී | දිනමිණ


 

ඩීමෝ-HNB Finance අත්වැල් බැඳගනී

සීමාසහිත ඩීසල් සහ මෝටර් ඉංජිනේරු පොදු සමාගම (ඩීමෝ) සහ HNB Finance සමාගම යළිත් වරක් ටාටා වෙළෙඳ වාහන පෙළ සඳහාම වෙන්වූ ලීසිං පහසුකම් ලබාදීම සඳහා අත්වැල් බැඳගෙන සිටී. ටාටා සන්නාමයෙන් එන මිනි ට්‍රක් රථ (පැටවිය හැකි බර ටොන් 1ට අඩු), සිංගල් කැබ්රථ, සැහැල්ලු සහ මධ්‍යම වෙළඳ වාහන (පැටවුම් තට්ටුවේ දිග අඩි 10 සිට 20 දක්වා), විශාල වෙළෙඳ වාහන, බස්රථ (ආසන 29 සිට 54 දක්වා) සහ අඩි 40 කන්ටේනර් සහ ටාටා මගී වාහන සඳහා මේ පහසුකම හිමිවේ.

මේ සබඳතාව මගින් ටාටා පාරිභෝගිකයන් හට අඩු පොලී අනුපාත මත ලීසිං පහසුකම් ලබා ගැනීමට හැකිවීම, ටාටා වාහන සඳහා විශේෂිත වට්ටම්, තෝරාගත් මාදිලි සඳහා නොමිලේ හිමිවන වාහන ලියාපදිංචිය සහ රක්ෂණය, අඩුම මාසික වාරික, පාරිභෝගික ආදායම මත සකස් කරගත හැකි නැවත පියවීමේ සැලසුම්, නිවෙසට පැමිණ ලබාදෙන විශේෂ එක්දින කඩිනම් ලීසිං පහසුකම්, අඩුම ලියකියවිලි, රුපියල් මිලියන 1.2 වටිනා ජීවිත රක්ෂණයක් ඇතුළු තවත් පහසුකම් රැසක් ඇතුළත් වේ.

නව අදහස දක්වන්න