පසු අස්වනු සුරැකීමට ගබඩා පහක් | දිනමිණ

පසු අස්වනු සුරැකීමට ගබඩා පහක්

ජයසිරි මුණසිංහ

පෞද්ගලික අංශයේ ද සහාය ඇතිව පසු අස්වනු හානි අවම කරන කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායි ගබඩා පහක් පිහිටුවීමට රජය තීරණය කොට තිබේ.

දේශගුණික හා පාරිසරික තත්ත්වයන් මත කෘෂි අස්වැන්න විනාශවීමට ඉඩ නොතබා කල්තබා ගැනීමට මේ නවීන ගබඩා පහ තුළින් හැකිවෙනු ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්. එච්. එස්. සමරතුංග මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මේ අනුව දඹුල්ල, කටුනායක, ඇඹිලිපිටිය, යාපනය සහ කැප්‍පිටිපොළ ඇති කිරීමට රුපියල් මිලියන 400ක් මෙවර අයවැයෙන් වෙන් කළ බව ද මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා කීය.

මේ අන්දමට ගබඩා ඉදිකොට මෙහි වාසිය ගොවි ජනතාවට හා පාරිභෝගික ජනතාවට ලබාදීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ කෘෂි නිෂ්පාදන හා ආශ්‍රිතව ආයෝජනය කරන ආයෝජක සමාගම්වලට රජය ආරාධනා කරන බව ද ලේකම්වරයා සඳහන් කෙළේය.

දැනට පෞද්ගලිකව පසුඅස්වැන්න සුරැකීමට ගබඩා පහසුකම් පවත්වාගෙන යනු ලබන පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජකයන්ගේ මූලික වියදම (UP – front cost) ඉවත් කිරීම ද අය වැයෙන් යෝජනා කළ බව ලේකම්වරයා සිහිපත් කෙළේය.

නව අදහස දක්වන්න