සිසු දහම් සෙවණින් මාතර ගොඩනැඟිලි 12කට මිලියන 48ක් | දිනමිණ


 

සිසු දහම් සෙවණින් මාතර ගොඩනැඟිලි 12කට මිලියන 48ක්

දහම් අධ්‍යාපනය ලබාදීමට ප්‍රමාණවත් පරිදි ගොඩනැඟිලි පහසුකම් නොමැති ආර්ථික දුෂ්කරතාවයෙන් යුත් දහම් පාසල් නඟා සිටුවීම අරමුණු කර ගනිමින් සංවර්ධනය සමඟින් ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාව මැයෙන් ත්‍රිපිටකාභිවන්දන සතිය සමරනු වස් ඊට සමගාමීව ‘සිසු දහම් සෙවණ’ දහම් පාසල් ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සඳහා පළමු අදියර යටතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දහම් පාසල් 12ක ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 48ක මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබේ. එක් දහම් පාසල් ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 40 බැගින් ගොඩනැඟිලි 12ක් ඉදිකිරීම සඳහා මේ මුදල් වෙන්කර ඇත. දහම් පාසල් ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සඳහා මුල් ගල් තැබීමේ උත්සව පළමු අදියර යටතේ තෝරාගත් දහම් පාසල්වල දී පසුගිය දා පැවැත්විණි.

ඒ අනුව මාතර මාකාවිට රාජමහා විහාරස්ථ දහම් පාසල, මිදෙල්ලවල සිරි පැණතිස් දහම් පාසල, යටියන - කණුකැටිගොඩ පූර්වාරාම විහාරස්ථ දහම් පාසල, කොටපොල - ආඬාරදෙණිය - සිරි සඳහම් සෙවණ විහාරස්ථ දහම් පාසල, අකුරැස්ස - විල්පිට ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාරස්ථ ශ්‍රී සෝරත දහම් පාසල, මාලිම්බඩ - ඕගස්පෙ ගංගාරාම පුරාණ විහාරස්ථ දහම් පාසල, මාලිම්බඩ ශ්‍රී වර්ධනාරාම විහාරස්ථ දහම් පාසල, කඹුරුපිටිය නාකන්දාරාම විහාරස්ථ දහම් පාසල, කඹුරුපිටිය - ඉහළ විටියල ශ්‍රී ගුණරතන දහම්

පාසල, හක්මණ - ඇල්ලෙවෙල ශ්‍රී ධම්මරතන දහම් පාසල, හක්මණ - නරවැල්පිට ශ්‍රී බොධිරුක්ඛාරාම දහම් පාසල සහ කිරින්ද - පුහුල්වැල්ල ශ්‍රී වර්ධනාරාම වහාරස්ථ ශ්‍රී රතනපාල දහම් පාසල පළමු අදියර යටතේ දහම් පාසල් ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සඳහා තෝරාගෙන ඇති දහම් පාසල් වේ.

නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යොදවමින් මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. පෙරසවි ක්‍රමවේදය භාවිත කරමින් මාස තුනක් ඇතුළත මේවායෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට නියමිතය. රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරයි.

වැලිගම සමූහ

 

නව අදහස දක්වන්න