රොන්මඩ පිරුණු වැවට පිළියමක් නැද්ද? | දිනමිණ


 

රොන්මඩ පිරුණු වැවට පිළියමක් නැද්ද?

මොරවැව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් රොටවැව ගම්මානයේ පිහිටි“ මහවැව“ රොන්මඩ වලින් පිරී වැව ගොඩවි සැල්වීනියා හා ජපන ජබර වලින් වැසිගොස් ඇතැයි ගොවිහු පවසති. වැවේ ඇතැම් ස්ථානවල මිදෙල්ලගස් පවා ඇති අතර දිගු කලකින් වැව ප්‍රතිසංස්කරණ කර නොමැති වීමෙන් වැඩි ජලධාරිතාවක් වැවේ නොරැදෙන බව ගොවිහු පෙන්වා දෙති. මේහේතුවෙන් වැවේ වැඩි අක්කර ප්‍රමාණයක් වගා කළ ගොවින්ට අඩුජල ධාරිතාවයක් තුළ සියලු කුඹුරු අස්වැද්දිමට නොහැකි වී තිබේ.

සටහන සහ ඡායාරූපය
ත්‍රි/මලය විශේෂ ඒ.ටි.එම්.ගුණානන්ද 

නව අදහස දක්වන්න