අද සිට විදුලි සැපයීමට සීමාවක් එයි | දිනමිණ


 

අද සිට විදුලි සැපයීමට සීමාවක් එයි

රට පුරා අද(25) සිට විදුලි විසන්ධි කිරීම් පිළිබඳව කාල සටහනක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබේ.
 
මේවන විට පවතින වියළි කාලගුණය හා අධික විදුලි ඉල්ලුම හේතුවෙන් සියළුම ප්‍රදේශවලට දිනකට පැය 4ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකරන ලෙස විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය විදුලිබල මණ්ඩලයේ බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත. 
 
ඒ අනූව, බලාගාර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට ප්‍රමාණවත් වැසි නොලැබීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගැනීමට සිදුවන බවයි එහි සාමාන්‍යාධිකාරී එස්.ඩී.ඩබ්.ගුණවර්ධන මහතා පවසන්නේ. බිඳවැටීම් වළක්වා ගැනීමේ අරමුණෙන් අද සිට විදුලිසැපයුම සීමා කිරීම සිදුකෙරේ.
 
ඒ අනූව පෙ.ව 8.30-11.30, පෙ.ව 11.30 සිට ප.ව 2.30, ප.ව 2.30 - ප.ව 5.30 හා ප.ව 6.30-ප.ව7.30 හෝ ප.ව7.30-ප.ව8.30 කාලය තුළ විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇත.
 
 
බලාගාර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට ප්‍රමාණවත් වැසි නොලැබීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගැනීමට සිදුවන බවයි එහි සාමාන්‍යාධිකාරී එස්.ඩී.ඩබ්.ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.  
 

නව අදහස දක්වන්න