ඉරිදා-රජයේ නිවාඩු දිනවල විදුලිය කැපීම් නෑ | දිනමිණ

ඉරිදා-රජයේ නිවාඩු දිනවල විදුලිය කැපීම් නෑ

ඉරිදා සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල විදුලිය විසන්ධි නොකරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටි‍යි. එසේම සෙනසුරාදා දිනවල විදුලිය විසන්ධි කරනුයේ සතියේ දිනවලට වඩා අඩු පැය ගණනක් බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ. රට පුරා විදුලිය විසන්ධි වන වේලාවන් සහ ඒ හා අදාළ ප්‍රදේශ සඳහන් කරමින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කාලසටහනක් නිකුත් කර ඇත. ඉරිදා දිනයන්හි දී සහ රජයේ නිවාඩු දිනයන් දී විදුලිය විසන්ධි නොකෙරෙන බවද එම නිවේදනයේ දැක්වේ. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ www.ceb.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් විදුලිය විසන්ධි කරන වේලාවන් ලබා ගත හැකිය.

නව අදහස දක්වන්න