කාබන් බද්ද ඉවත්කරන්නැයි උද්ඝෝෂණ | දිනමිණ

කාබන් බද්ද ඉවත්කරන්නැයි උද්ඝෝෂණ

පාසල් සේවා රථවලට පනවා ඇති කාබන් බද්ද ඉවත්කරන ලෙස ඉල්ලමින් සමස්ත ලංකා අන්තර් පළාත් ළමුන් ප්‍රවාහන සේවා සංගමයේ අකුරැස්ස ශාඛාව උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක නියැලුනහ.

පාසල් රථ නියාමනය කොට පාසල් රථ කර්මාන්තය හා පාසල් දරුවන් සුරක්ෂිත කරන ලෙස එම සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

පෝස්ටර් හා කළු කොඩි ප්‍රදර්ශනය කරමින් පාසල් සේවා රථ පෙළපාළිය අකුරැස්ස නගරය පුරා ධාවනය කළහ.

විජිත සල්ගාදු - අකුරැස්ස මධ්‍යම විශේෂ


නව අදහස දක්වන්න