මහ බැංකු මූලස්ථානයේ කාසි නිකුත් කිරීමේ කවුළුවක් අද සිට | දිනමිණ

මහ බැංකු මූලස්ථානයේ කාසි නිකුත් කිරීමේ කවුළුවක් අද සිට

ජයසිරි මුණසිංහ

කොළඹ ජනාධිපති මාවතේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු මූලස්ථානයේ බිම් මහලේ මහජනතාව වෙනුවෙන් කාසි නිකුත් කිරීමේ කවුළුවක් අද (27) සිට විවෘත කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කොට ඇත.

රජයේ සහ බැංකු නිවාඩු දිනවල හැර සෑම සතියකම බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල පමණක් පෙ. ව. 9.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා මේ කවුළුව විවෘතව තැබීමට මහ බැංකුව පියවර ගෙන තිබේ.

එක් අයෙක් සඳහා එක් වරකට නිකුත් කරන අවම කාසි ප්‍රමාය එක් මුහුණත වටිනාකමකින් කාසි 100ක පැකට් 1ක් වන අතර, රුපියල, රුපියල් 2, රුපියල් 5 සහ රුපියල් 10 යන ඕනෑම මුහුණත වටිනාකමකින් කාසි 100 බැගින් වන පැකට් රු. 20,000/- උපරිම වටිනාකමකට යටත්ව මේ කවුළුවෙන් ලබාගත හැකිය.

කාසි තොග වශයෙන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට ආයතනවලට සිය කාසි අවශ්‍යතාවන් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ, ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධිකාරි වෙත ඉල්ලුම් පත්‍රයක් රාජකාරි දින දෙකකට පෙර යොමු කිරීමෙන් කාසි ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සලසා ඇත.

අදාළ ඉල්ලුම් පත්‍රය හා උපදෙස් පත්‍රිකාව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මුදල් කවුළුවෙන් හෝ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැක. (www.cbsl.gov.lk)


නව අදහස දක්වන්න