යොවුන් පුරය ලේක්හවුස් විශේෂ කුටියට පැමිණි රට රකින විරුවන් | දිනමිණ


 

යොවුන් පුරය ලේක්හවුස් විශේෂ කුටියට පැමිණි රට රකින විරුවන්

අදහස් 1ක් ඇත

winaya garuka yowun parapurak bihi karanna hakiwewa!

නව අදහස දක්වන්න