නව දේශීය ආදා­යම් කොම­සා­රිtස් ජන­රාල් අශෝක නදුන් ගුරු‍ගේ | දිනමිණ

නව දේශීය ආදා­යම් කොම­සා­රිtස් ජන­රාල් අශෝක නදුන් ගුරු‍ගේ

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තෙම්න්තුවේ නව කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ලෙසඅශෝක නඳුන් ගුරුගේ මහතා පත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය පසුගියදා ( 9 )තීරණය කොට ඇත. පසුගිය වසරක පමණ කාලය ඇතුළත දෙවතාවක් වැඩ බලන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වශෙයන් පත් කරනු ලැබූ ගුරුගේ මහතා එම දෙපාර්තෙම්න්තුවේ දැනට සේවෙයේ නිරත ජේෂ්ඨතම පරිපාලන නිලධාරිවරයාය. එම දෙපාර්තෙම්න්තුවේ 35 වසරක සේවා අත්දැකීම් ඇත්තකු

වන හෙතම ඉන් 25 වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් පරිපාලන නිලධාරිවරයකු වශෙයන් සේවය කර තිබේ.දේශීය ආදායම් දේපාර්තෙම්න්තුව හරහා රටට වැඩි වශෙයන්ම ආදායම්

උපයාදෙන, සමාගම් බදු විගණන අංශය, සමූහ සමාගම් විගණන අංශය මෙන්ම ගාල්ල සහ මාතර පාදේශීය කාර්යාල ආදියෙහිද සේවය කර ඇති ඔහු දේශීය මෙන්ම විදේශීයවද බදු පරිපාලනය පිළිබද පාඨමාලා සහ වැඩමුළු රාශියකට සහභාගිවී ඉන් බොහෝ අත්දැකීම් ලැබූවෙකි. ශී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යලයේ වාණිජ පිළිබඳ විශේෂවේදී උපාධිධරයකුද වන ඒ මහතා තක්සේරුකරුවකු වශෙයන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තෙම්න්තුවේ සේවයට එක්ව ඇත්තේ 1984 වර්ෂෙය්දීය. ගුරුගේ මහතා අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යලයේ ආදි සිසුවෙකි.


නව අදහස දක්වන්න