ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මි. 125ක් | දිනමිණ


 

ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මි. 125ක්

ජයසිරි මුණසිංහ

නියඟයෙන් සහ ගංවතුරින් පීඩාවන්ට පත්වන පළාත් 16ක ගොවි ජනතාවට සහන ලබාදීමේ තිරසාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලෝක බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සමායතනය ඩොලර් මිලියන 125ක ණය මුදලක් ලබාදීමට තීරණය කොට තිබේ.

ඒ අනුව මේණය මුදල ලබාදීමේ ගිවිසුමට ලෝක බැංකුව වෙනුවෙන් දකුණු ආසියා කලාපීය උප සභාපති හාට්විග් ෂ‍ෆර් මහතා හා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග යන මහතුන් අස්සන් තැබූහ.

ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වන මුදල් අමාත්‍යාංශය මෙසේද කියා සිටියි.

පරිසර හිතකාමී කෘෂිකාර්මික ක්‍රමවේදයන් හා තාක්ෂණයන් වැඩි දියුණු කිරීම, කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම, වාරිමාර්ග පද්ධති පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ ඉලක්කගත කුඩා පරිමාණ ගොවිපල වෙත ප්‍රවේශවීම වැඩි දියුණු කිරීම මඟින් කුඩා පරිමාණ කෘෂිකාර්මික වගාවන්හි ඵලදායිතාවය සහ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට මුහුණදීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීමද මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි මූලික අරමුණ වේ. කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මඟින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහය අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදෙනු ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය පළාත් 6ක් ආවරණය කරමින් පොලොන්නරුව, අනුරාධපුර, හම්බන්තොට, කිලිනොච්චි, කුරුණෑගල, මොනරාගල, මුලතිව්, පුත්තලම, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව හා අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්ක 11ක වර්ග කිලෝමීටර් 4,493ක් ආවරණය වන පරිදි එල්ලංගා පද්ධති 120ක් ජලාශ 1215ක් ආවරණය කරමින් ක්‍රියාත්මක වේ. එම ගං වේලි 11 වන්නේ යාන් ඔය, මාදුරු ඔය, මැණික් ගඟ, කිරිඳි ඔය, මන්දෙකල් ආරු, මී ඔය, කලා ඔය, පෙර් ආරු, මුන්දෙනි ආරු, හැඩ ඔය සහ කරඳ ඔය වේ. තවද මෙම ප්‍රදේශවල ජීවත්වනු ලබන සියලුම පුරවැසියන් විශේයෙන්ම කාන්තාවන්, තරුණයින්, ළමයින් මෙන්ම ගොවි පවුල් 62,417ක ප්‍රමාණයක් සෘජුවම මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් ප්‍රතිලාභ අත් කරගනු ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන මූල්‍යාධාර ලබා දෙන මෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ලෝක බැංකුව වෙත ඉල්ලීමක් කරන ලද අතර මේ සඳහා ඇ. ඩො. මිලියන 125ක ණය මුදලක් ලබාදීමට ලෝක බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සමායතනය ඔවුන්ගේ එකඟතාවය ලබා දී ඇත.

 


නව අදහස දක්වන්න