රට වෙනුවෙන් එක්වෙමු වැඩසටහනේ සමාප්තිය ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් | දිනමිණ


 

රට වෙනුවෙන් එක්වෙමු වැඩසටහනේ සමාප්තිය ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

රට වෙනුවෙන් එක්වෙමු අවසන් උත්සවය ඊයේ (12) මඩකළපුව වෙබර් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැති අවස්ථාවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉඩම් ඔප්පු ලබා දුන් අයුරු සහ දුප්පත් ජනතාවට ජීවනාධාර චෙක්පත් ලබාදුන් අයුරු.

නව අදහස දක්වන්න