පන්නි­පි­ටිය ධර්ම­පාල ආදි ශිෂ්‍ය සංග­ම­යෙන් ශිෂ්‍යත්ව | දිනමිණ


 

පන්නි­පි­ටිය ධර්ම­පාල ආදි ශිෂ්‍ය සංග­ම­යෙන් ශිෂ්‍යත්ව

කෝට්ටේ මධ්‍යම සමූහ නන්ද. ඒකනායක

පසු­ගි­යදා පැවති පන්නි­පි­ටිය ධර්ම­පාල විද්‍යා­ලයේ මුල් පෙළ පාලියෝ ආදි ශිෂ්‍ය සංග­මයේ 20 වැනි සංව­ත්සර උත්ස­ව­යේදී විද්‍යා­ලයේ උසස් පෙළ අධ්‍යා­ප­නය ලැබී­මට සුදු­සු­කම් ලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යා­වන් 12 දෙන­කුට ශිෂ්‍යත්ව පිරි­නැ­මිණි.

එක් සිසු­ව­කුට මස­කට රුපි­යල් දෙද­හස බැගින් මාස 18කට රුපි­යල් තිස්හ­ය­ද­හ­සක් මෙම ශිෂ්‍ය­ත්ව­යට හිමි වන අතර මෙදින විශේෂ ආරා­ධි­තයා වශ­යෙන් සහ­භාගී වූ දේශ­මාන්‍ය කේ.එච්.ජේ. විජේ­දාස හා මුල් පෙළ පාලියෝ කණ්ඩා­යමේ සභා­පති එයාර් මාෂල් ඔලි­වර් රණ­සිංහ යන මහ­ත්ව­රුන් විසින් ශිෂ්‍ය­ත්ව­යට අදාළ ලිය­විලි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යා­වන්ට පිරි­නමනු ලැබීය ශිෂ්‍යත්ව ලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යා­වන් පිරිස ඡායා­රූ­පයේ වේ.

නව අදහස දක්වන්න