වෙන්නප්පුව ප්‍රා. සභාවට වාහන අංගණයක් | දිනමිණ


 

වෙන්නප්පුව ප්‍රා. සභාවට වාහන අංගණයක්

වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වාහන ආරක්ෂා සහිතව ගාල් කර තැබීම සඳහා මේ දක්වා විශාල අඩුපාඩුවක්ව පැවැති වාහන අංගණයක් අලුතින් ඉදි කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

කිරිමැටියාන ප්‍රාදේශීය සභා උප කාර්යාල භූමියේ මේ වාහන අංගණය ඉදි කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල ලහිලහියේ සිදුවෙමින් පවතින අතර, ඒ සඳහා වැය කිරීමට යෝජිත මුදල රුපියල් ලක්ෂ 35කි.

වෙන්නප්පුව විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න