දකුණේ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ ශෝකය | දිනමිණ

දකුණේ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ ශෝකය

කුමාර උදයරත්න යක්කලමුල්ල විශේෂ

ත්‍රස්ත්‍ර ප්‍රහාරයෙන් මියගිය අය සිහිහිකරමින් දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය ශෝකය පලකළ අයුරු. ආණ්ඩුකාර ලේකම් ඩබ්.යු.පි. පේමචන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය පැවැත්විණි.


නව අදහස දක්වන්න