ඩ්‍රෝන සහ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා ගුවන් ගත කිරීම අත්හිටුවයි | දිනමිණ


 

ඩ්‍රෝන සහ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා ගුවන් ගත කිරීම අත්හිටුවයි

රටේ මේ වන විට උද්ගත වීි ඇති තත්ත්වය හේතුවෙන්ඩ්‍රෝන යානා ඇතුළු සියලුම මාදිලියේ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා ගුවන්ගත කිරීම අත්හිටුවිමට ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් නැවත දැනුම් දෙන තුරු මෙම අත්හිටුවිම ක්‍රියාත්මක බව ද මේ වන විට සිවිල්ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇති සියලුම අදාළ අවසර පත්‍ර වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කර තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න