කැබිනට් ආරක්ෂක කමිටුවක් පිහිටුවීමට ආණ්ඩුව සුදානම් | දිනමිණ


 

කැබිනට් ආරක්ෂක කමිටුවක් පිහිටුවීමට ආණ්ඩුව සුදානම්

පාර්ලිමේන්තුව සහ අැමැති මණ්ඩලය අතර රටේ ජාතික ආරක්ෂව සම්බන්ධයෙන් සමීප අවබෝධයක් ඇති කිරීම සඳහා කැබිනට් ආරක්ෂක කමිටුවක් පිහිටුවීමට ආණ්ඩුව තීරණය කැර තිබේ.

එංගලන්තය, ඉන්දියාව වැනි ජාතික ආරක්ෂාව අතින් ඉහළ තත්ත්වයක සිටින රටවල ක්‍රියාත්මක යෝජිත කැබිනට් ආරක්ෂක කමිටුවේ ප්‍රධානියා වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයායි.

ශ්‍රී ලංකාවේ අගමැති, නීතිය සාමය හා අභ්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ කැබිනට් ඇමැති ,ප්‍රමුඛ ජාතික බුද්ධි කාර්යාංශ ප්‍රධානින්ගෙන් කැබිනට් ආරක්ෂක කමිටුව සමන්විත වේ.

ඊට අමතරව ලබන වසරේ සිට එයට රාජ්‍ය ආරක්ෂක අැමැතිවරයාද සහභාගී කරවා ගැනීමට යෝජිතය.

ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් රටේ ඇති වන ඇතැම් ගැටලුවලදී ඊට පියවර ගැනීම සඳහා විදේශ අැමැතිවරයා, මුදල් අැමැතිවරයා හා ස්වදේශ කටයුතු අැමැතිවරයා ද කැබිනට් ආරක්ෂක කමිටුව හමුවට කැදවීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ආරක්ෂක මණ්ඩලය 1971 සිට ආරම්භ කර අවුරුදු 48 ක කාලයක් පැරණි ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණයක් බැවින් ලෝකයේ දියුණු රටවල ක්‍රියාත්මක නව ආරක්ෂක මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකාවට හදුන්වා දීමට නියමිතය.

නව අදහස දක්වන්න