මියගිය-තුවාලවූවන්ට දේපළට කඩිනමින් වන්දි | දිනමිණ

මියගිය-තුවාලවූවන්ට දේපළට කඩිනමින් වන්දි

චන්දිමා කරුණාරත්න

ඉකුත් අප්‍රේල් මස 21වැනි දින සිදු වූ ප්‍රහාරවලින් මරණයට පත් වූ සහ තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන්ට හා හානියට පත් දේපළ වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවීම සහ හානියට පත් දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා කඩිනමින් කටයුතු කෙරේ.

මෙම කටයුතු ජාතික ප්‍රතිපත්ති , ආර්ථික කටයුතු , නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශයට යටතේ ක්‍රියාත්මක වන හානි පූර්ණය සඳහා වන කාර්යයාල මඟින් සිදු කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වී. සිවඥානසෝති මහතා පැවසීය.

ඊට අදාළ කැබිනට් යෝජනාව ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු , නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඒ සඳහා අප්‍රෙල් 24 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත.

ඒ අනුව ප්‍රහාරවලින් මියගිය පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් එක් අයකුට රුපියල් මිලියනයක් බැඟින් වන්දි මුදලක් ගෙවීමට සහ ප්‍රහාරවලින් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් එක් පුද්ගලයකුට රුපියල් ලක්ෂ 5ක උපරිමයකට යටත්ව වන්දි ගෙවීම සිදු කෙරෙන බව එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

හානියට පත් වූ පුද්ගලික දේපළ වෙනුවෙන් රජයේ ප්‍රධාන තක්සේරු කිරීමෙන් අනතුරුව රුපියල් මිලියන 5ක උපරිමයකට යටත්ව වන්දි ගෙවීමට ද , ප්‍රහාරවලින් හානියට පත් වූ දේවස්ථාන කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා වන වියදම් ජාතික ප්‍රතිපත්ති , ආර්ථික කටයුතු , නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින හානිපූර්ණය සඳහා වන කාර්යයාලය මගින් සිදු කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව අමාත්‍යංශ ලේකම් වී. සිවඥානසෝති මහතා කීවේ ය.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරුතුරු දැනගැනීම සඳහා 0112 575 826 / 0112 575 813 මඟින් හානිපූර්ණය සඳහා වන කාර්යයාලයේ අධ්‍යක්ෂ ආනන්ද විජේපාල මහතා සම්බන්ධ කර ගත හැකි බවත් ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

 


නව අදහස දක්වන්න