කතරගම දෙටගමුව වැවේ ජපන් ජබර පිරිලා | දිනමිණ


 

කතරගම දෙටගමුව වැවේ ජපන් ජබර පිරිලා

කතරගම සංචාරක කේ. ඩි දේවප්‍රිය

කතරගම ඇති ප්‍රධාන වැව් පද්ධතිවලින් ප්‍රධානම වැව වන දෙටගමුව වැව මේ වනවිට දැඩි පරිසරක හානියකට ලක්ව පවති. කුඹුරු රැසක් වසරකට දෙවරක් අස්වද්දන මේ වැව මේ වනවිට ජබන් හබරවලින් වැසී ගොසිනි.

වැවේ ජලය බස්නාව ඇතුඵ වැව් රක්‍ෂිත සීමාවන් විවිධ අය විසින් අල්ලා වැටවල් ගසා ගෙන තිබේ. මේ වැව මඟින් කුඹුරු කරන ගොවි සංවිධාන හා වැව් සම්බන්ද ක්‍රියා කරන වාරිමාර්ග නිලධාරින් මේ දක්වා ෙම් වැව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියා මාර්ගයක් ගෙන නොමැත. වැව මේ වනවිට වනයක් මෙන් දිස්වෙන අතර ෙම් පාසි වර්ගය ඉතා වේගයෙන් වර්ධනය වීම නිසා නෙලූම්මල් වර්ගද මාංශ සත්වයන්ද විනාශ වෙන බව පරිසරවේදිහූ පෙන්වා දෙති.

නව අදහස දක්වන්න