විරු දියණිය | දිනමිණ

විරු දියණිය

හිසින් ගලවා වෙහෙර දේවි
වසර ගණනක් නික්මුණේ
සිතාගන්නට බැරි ලෙසින්මයි
දෑත් සියුමැලි , රළු වුණේ
එදා දරුවන් කුඩා හින්දම
සිතිත් ගැහි ගැහි පසුවුණේ
ලැබූ පුහුණුව නිමාවක් නැහැ
තවත් තේජස් වැඩි වුණේ

ලැබුනොතින් යළි ඇරයුමක්
මට දෙපාරක් නැහැ සිතන්නේ
මෙදා හිත නිදහසේ හන්දම
පණ වැනියි රට රකින්නේ
රටක් රැක ගන්න පෙරදා
වෙහෙර දේවිය බිලිවුනේ
දිරිය වඩමින් පැවත එන්නෙ
එවන් මහ පරපුරකිනේ

දර්ශනී අරංගල


නව අදහස දක්වන්න