ඡන්ද හිමි නාමලේඛණ ප්‍රතිශෝධනය මැයි 15 සිට | දිනමිණ


 

ඡන්ද හිමි නාමලේඛණ ප්‍රතිශෝධනය මැයි 15 සිට

2019 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණය ප්‍රතිශෝධනයට අදාළව ආකෘති පත්‍ර නිවාසවලට බෙදාදීම මේ මස 15 වැනිදා සිට ආරම්භ කරන මැතිවරණ කොමිසම් සභාව පවසයි.

ඒ අනුව ග්‍රාම නිලධාරීන් හරහා මෙම ආකෘති පත්‍ර ලබාදීමට පියවර ගන්නා අතර, සම්පූර්ණ කරන ලද ආකෘති පත්‍ර ජුනි මස 02 වැනිදා සිට ලබාගැනීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇති.

මැතිවරණ කොමිසම සැලසුම් කර ඇත්තේ මෙවර දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි තෝරාගත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 34 කට ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණ ප්‍රතිශෝධන ආකෘති පත්‍ර ලබාදීමටයි.

ඒ අනුව නව ආකෘති පත්‍රයේ නිවාස ඒකකවලට අදාළව මීට පෙර එහි සිටි ඡන්දදායකයින්ගේ දත්ත මුද්‍රණය කර ලබාදීමට නියමිතය.

නව අදහස දක්වන්න