ඇතැම් අමෙරිකානු නිෂ්පාදනවලට චීනය පැනවූ තීරු බදු වැඩි කරයි | දිනමිණ

ඇතැම් අමෙරිකානු නිෂ්පාදනවලට චීනය පැනවූ තීරු බදු වැඩි කරයි

චීනය විසින් ඇතැම් අමෙරිකානු නිෂ්පාදන කෙරෙහි පැනවූ තීරු බදු විධිවිධාන සකස් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. ඒ 2019 වසරේ මැයි මස 10වැනිදා සිට ඇ.ඩො. බිලියන 200ක වටිනාකමෙන් යුත් චීන නිෂ්පාදන කෙරෙහි පැනවූ තීරු බදු සියයට 10යේ සිට සියයට 25 දක්වා වැඩි කිරීම පිළිබඳ අමෙරිකානු විධිවිධානයන්ට එරෙහි පියවරක් ලෙසිනි.

2019 වසරේ ජූනි මස 1 වැනිදා 0:00 සිට, තීරු බදු වැඩි කිරීම ක්‍රියාත්මක කොට ඇති ඇ.ඩො. බිලියන 60ක වටිනාකමෙන් යුත් අමෙරිකා නිෂ්පාදනයන්ගෙන් ඇතැම් නිෂ්පාදන කෙරෙහි පැනවූ තීරු බදු සියයට 25කින්, සියයට 20කින් හා සියයට 10කින් වෙන් වෙන්ව වැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා බව චීන රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ තීරු බදු රෙගුලාසි කමිටුව ප්‍රකාශ කර තිබේ. මීට පෙර සියයට 5ක තීරු බදු පැනවූ අමෙරිකා වෙළෙඳ භාණ්ඩ කෙරෙහි අඛණ්ඩ ලෙස සියයට 5ක තීරු බදු ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

නව අදහස දක්වන්න