සම්බුදු තෙමඟුල සාමයෙන් සමරමු | දිනමිණ


 

සම්බුදු තෙමඟුල සාමයෙන් සමරමු

සම්බුදු තෙමඟුල සාමයෙන් සමරමු

නව අදහස දක්වන්න