මඩකලපුව වෙසක් සැරසිලිවලින් අලංකාර වෙයි | දිනමිණ


 

මඩකලපුව වෙසක් සැරසිලිවලින් අලංකාර වෙයි

මඩකලපුව සමුහ ටී එල් ජව්ර්කාන්

මඩකලපුව දිසාවද වෙසක් උත්සවය සඳහා සුදානම් වෙමින් සිටි.  ප්‍රදේශයේ විවිධ ස්ථානවල වෙසක් කූඩු වෙසක් කොඩි ප්‍රදර්ශනය කර ඇති අතර රජයේ ආයතන ප්‍රධාන ස්ථානවල බොද්ධ කොඩි වලින් සරසා ඇත. මඩකලපුව මංගලාරාම විහාරයේ වෙසක් ආගමික කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. වෙසක් උත්සවය නිම්තිකොට ප්‍රදේශයේ දැඩි ආරකෂාව තර කොට ඇත.

නව අදහස දක්වන්න