සදසිසිලගම හා සිවරාජගම උදගම්මාන ජනතා අයිතියට | දිනමිණ

සදසිසිලගම හා සිවරාජගම උදගම්මාන ජනතා අයිතියට

හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ පිහිටි එලල්ල ගම්මානයේ ඉදි වු 188 වන උදා ගම්මානය වන “සදසිසිලගම“ හා කැටැන්වැව ගම්මානයේ ඉදි වු 189 වන උදාගම්මානය වන“සිවරාජගම“ උදාගම්මාන යන උදාගම්මාන දෙක ජනතා අයිතියට පත් කිරිම පසු ගිය 20 වන දින අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය.

ජලය,විදුලිය හා මාර්ග පහසුකම් වලින් සමන්විත මෙම උදාගම්මාන දෙකෙහි ඉදි වු නිවාස සංඛාව 37කි.ජනතාව සදහා ලබා දුන් මෙම සංවර්ධිත ඉඩම් කැබලි 37 හි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 610කි.

මෙහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ ගෝලීය ත්‍රස්තවාදය දුරු කරමින් රටේ ආරක්ෂාවට මුල් තැන දෙමින් කටයුතු කළ යුතු බවයි.

නව අදහස දක්වන්න