පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛය සඳුදා එයි | දිනමිණ

පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛය සඳුදා එයි

2020 පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ චක්‍රලේඛය සහ අයදුම්පත්‍රය ලබන සඳුදා(27) මාධ්‍යයට නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇ.තැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. 
 
ඒ අනුව, ඊට අදාළ පුවත්පත් දැන්වීම 28 අඟහරුවාදා පුවත්පත්වල පළ කිරීමට නියමිතව ඇත.
 
එසේම අදාළ චක්‍රලේඛය සහ අයදුම්පත්‍රය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියට (www.moe.gov.lk) ද ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න