පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කරගන්නා ආදර්ශ අයදුම්පත හෙට දිනමිණෙන් | දිනමිණ

පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කරගන්නා ආදර්ශ අයදුම්පත හෙට දිනමිණෙන්

පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කරගන්නා චක්‍ර ලේඛණය මේ වන විට නිකුත් කර ඇත.එයට අදාළ ආදර්ශ අයදුම්පත හෙට(28) දිනමිණන පුවත් පතෙන් පළ කිරීමට නියමිතව ඇත.


නව අදහස දක්වන්න