නරේන්ද්‍ර මෝදී පිළිගැනිමේ උත්සවය - LIVE | දිනමිණ

නරේන්ද්‍ර මෝදී පිළිගැනිමේ උත්සවය - LIVE

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදී පිළිගැනිමේ උත්සවය ජනාධිපති කාර්යාලය සිට සජිව විකාශය....

නව අදහස දක්වන්න