ජිවන බර කුණු කන්දක යටකරන මිනිසුන්ගේ කතාව | දිනමිණ


 

ජිවන බර කුණු කන්දක යටකරන මිනිසුන්ගේ කතාව

ජිවන බර කුණු කන්දක යටකරන මිනිසුන්ගේ කතාව - යාත්‍රා - EP 02

නව අදහස දක්වන්න