පාර්ලිමේන්තුව අවට දැඩි වාහන තදබදයක් | දිනමිණ


 

පාර්ලිමේන්තුව අවට දැඩි වාහන තදබදයක්

උක් ගොවීන් පිරිසකගේ විරෝධතවක් හේතුවෙන් මේ වන විට බත්තරමුල්ල පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අවට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් පවතින බව පොලිසිය පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න