ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතියට පාසල් වල විශේෂ වැඩසටහන් | දිනමිණ


 

ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතියට පාසල් වල විශේෂ වැඩසටහන්

මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතයට හා ප්‍රවාහනයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය සෑම වසරක ම ජුනි මස 26 වැනි දිනට යෙදී ඇත.

එම දිනය තේමා කරගනිමින් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය විසින් ජුනි මස 23 දින සිට ජුලි 01 දින තෙක් සතිය තුළ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කාල රාමුවක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, ඊට සමගාමී ව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මඟින් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් සියලු පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙයි.

ඒ අනුව, මද්‍යසාර හා දුම්වැටි භාවිතය සමාජයෙන් තුරන් කිරීම වෙනුවෙන් පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරිම මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් ආදර්ශ පාඨයක් පාසලේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම, පන්ති කාමර මට්ටමින් අදාළ සතිය තුළ එක් එක් දිනයන්ට අදාළ ව මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණයට අදාළ ව ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කළ හැකි ආකාරයේ ආදර්ශ වාක්‍ය ප්‍රදර්ශනය කරවීම, පන්ති මට්ටමින් බිත්ති පුවත්පත් පවත්වාගෙන යාම සදහා අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කීරීමට පාසල් ප්‍රධානීන් දැනුවත් කරන ලදි.

නව අදහස දක්වන්න