එයා රැවුල වවපු ගැහැනියක්ද ? | දිනමිණ

එයා රැවුල වවපු ගැහැනියක්ද ?

නව අදහස දක්වන්න