ලෝකෙ වටේ ඇවිද්ද පුංචි කෙල්ල කවුද ? | දිනමිණ

ලෝකෙ වටේ ඇවිද්ද පුංචි කෙල්ල කවුද ?