මීළඟට පැවැත්වෙන මැතිවරණය කුමක්ද ? | දිනමිණ

මීළඟට පැවැත්වෙන මැතිවරණය කුමක්ද ?


නව අදහස දක්වන්න