එක නැට්ටේ පොල් ගෙඩි තුන | දිනමිණ

එක නැට්ටේ පොල් ගෙඩි තුන

මාවරල උළුමඩුව නිවසේ ඩී.විතාරණ මහත්මියගේ වත්තේ කුළුදුල් නවසි පොල් ගසක එක නටුවේ පොල් ගෙඩි තුනක් සෑදී ඇති අයුරු.

ඡායාරූපය -මාවරල සමූහ පියසේන මද්දුමගේ 

නව අදහස දක්වන්න