කොටස් මිල දර්ශක අගය ඉහ­ළට | දිනමිණ

කොටස් මිල දර්ශක අගය ඉහ­ළට

සතිය අවසානයේදී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 5,515.81ලෙස සටහන් විය. මෙය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කල 2.67% වැඩිවීමකි.කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි ලැයිස්තුගත සමාගම් අතුරින් විශාලත්වය, ද්‍රවශීලතාවය සහ මුල්‍යමය හැකියාවන් පදනම් කරගත් කොටස් 20ක් අන්තර්ගත වන S&P SL 20 මිල දර්ශක අගය පසුගිය සතියේ ඒකක 2,594.44 ලෙස සටහන් විය. මෙය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කල 3.92% වැඩිවීමකි.

සතිය තුළ වෙළෙඳපොළෙ ගනුදෙනු තුලින් සටහන් වූ පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 2.76ලෙස සටහන් විය.

සතියෙහි සටහන් වූ විදේශ ආයෝජන සලකා බැලු විට විදේශ මිලදි ගැනීම් රුපියල් බිලියන 0.81 ලෙස සටහන් විය. විදේශ විකිණීම් රුපියල් බිලියන 1.40ලෙස සටහන් විය.

සතිය තුල මිල ගණන්වල ඉහළම වර්ධනයක් සටහන් කල කොටස් වූයේ 1)S M B Leasing නිෂ්ඡන්ද කොටස්

2) Dunamis Capital3) Nation Lanka Finance4) Tess Agro නිෂ්ඡන්ද කොටස්5) Paragon Ceylon

සතිය තුල මිල ගණන්වල පහළම වර්ධනයක් සටහන් කල කොටස් වූයේ1)Blue Diamonds Jewellery

2)Serendib Hotelsනිෂ්ඡන්ද කොටස් 3) Kelani Valley Plantations4) Dialog Finance 5) Singhe Hospitals

නව අදහස දක්වන්න