මහා­ භා­ණ්ඩා­ගා­ර­යට නව අධ්‍යක්ෂවරු දෙදෙ­නෙ­ක් | දිනමිණ

මහා­ භා­ණ්ඩා­ගා­ර­යට නව අධ්‍යක්ෂවරු දෙදෙ­නෙ­ක්

භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට සහ රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවට මෙලෙස නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරු පත්විය. ඒ අනුව මහාභාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට පත්වූයේ ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරිනියක වන කේ.ඩී.ආර්.ඔල්ගා මහත්මියයි.රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස පත්වූයේ ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු වන ආර්. එම්.ඒ.රත්නායක මහතායි

නව අදහස දක්වන්න