ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනයට ඔසු අමුද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීමට ගම් මට්ටමෙන් මධ්‍යස්ථාන | දිනමිණ


 

ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනයට ඔසු අමුද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීමට ගම් මට්ටමෙන් මධ්‍යස්ථාන

සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න

ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය ඔසු අමුද්‍රව්‍ය සහතික මිලකට ගැනීම සඳහා ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව තීරණය කරයි.

නව වැඩපිළිවෙළට අනුව රටපුරා සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ගම් මට්ටමෙන් මේ මධ්‍යස්ථාන ඉදි කරන බවත් ග්‍රාමීය මට්ටමේ ප්‍රජා සංවිධාන මගින් මේ මිලදී ගැනීම් ඉදිරියේදි සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ සභාපති ගුණපාල පතිරණ මහතා “දිනමිණට“ පැවසීය.

ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනයේදි ගුණාත්මක ඔසු අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීමේ ගැටලු පවතින බවත් ගම් මට්ටමෙන් ආයුර්වේද ඖෂධ වගා කර අලෙවි කිරීමෙන් දුප්පත් ජනතාවට අමතර ආර්ථික ආදායමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින බවත් ඒ මහතා කීය.

ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය බහුතරයක් ඖෂධ හැදෙනුයේ වනාන්තරයන්හි බවත් රක්ෂිතයන්හි වැවෙන ඖෂධ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නොපවතින බවත් ඔහු අවධාරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවට අයත් ඔසු උයන් අක්කර 700ක් පවතින්නේ යැයිද, රෝගීන්ට අවශ්‍ය ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනයට එම අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණවත් නොවන්නේයැයි ද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් ඔසු වගාව ආරම්භ කිරීමෙන් තිරසර ඖෂධ වගාව සහ නිෂ්පාදනය ස්ථාවර කළ හැකි බවත් ආයුර්වේද ඔසු අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සඳහා මොණරාගල, අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කයන්හි මිලදී ගැනීමේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කර ඇති බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න