උතුරු පළාත් සංවර්ධනයට මිලියන 2150ක් | දිනමිණ


 

උතුරු පළාත් සංවර්ධනයට මිලියන 2150ක්

උතුරු පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශය රුපියල් මිලියන 2150ක් වෙන් කර ඇති බව එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වී.සිවඥානසෝති මහතා පැවසීය.

යුද්ධයෙන් අවතැන් වු පිරිස් සහ සරණාගත පිරිස් වෙනුවෙන් නිවාස ඉදිකිරීම්, මාර්ග සංවර්ධනය, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, අක්ෂි හාවිකලාංක ශල්‍ය වෛද්‍ය ඒකකයක් නිර්මාණය කිරීම, පාසල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, ක්ෂුද්‍ර කුඩා මධ්‍යය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් නංවාලීම සහ කිලිනොච්චි ඉංජිනේරු පීඨයේ සංවර්ධන කටයුතු ඒ යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අැමැතිවරයා වශයෙන් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිදුකරන ලද සංවර්ධන කටයුතු වල කොටසක් ලෙස යුද්ධයෙන් අවතැන් වූ සහ නැවත පැමිණෙන සරණාගතයන් සඳහා නිවාස 1,525ක් ඉදිකිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙන අතර මෙම එක් නිවෙසක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියනයක මුදලක් වැය කෙරේ.

චන්දිමා කරුණාරත්න

නව අදහස දක්වන්න