රාජ්‍ය මූල්‍ය හා ගිණුම් කළමනාකරණය ඇගැයීමෙන් භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව 2017 වර්ෂයේ දී පළමු තැනට | දිනමිණ


 

රාජ්‍ය මූල්‍ය හා ගිණුම් කළමනාකරණය ඇගැයීමෙන් භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව 2017 වර්ෂයේ දී පළමු තැනට

භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආර්. එම්. ඒ. රත්නායක මහතාට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රථම ස්ථානය සඳහා වූ සම්මානය ප්‍රදානය කරන අයුරු.

පාර්ලිමේන්තුවේ ගිණුම් කාරක සභාව සිදු කරනු ලබන රාජ්‍ය මූල්‍ය ගිණුම් කළමනාකරණය සම්බන්ධ ඇගයීමෙන් දෙවන වරටත් 2017 වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රථම ස්ථානය හිමිව ඇත. මීට අදාළ සම්මානය පසුගිය දා එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආර්. එම්. ඒ. රත්නායක මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් ලබා ගත්තේය.

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 මුදල් වර්ෂයේ ගිණුම් පදනම් කරගෙන මූල්‍ය හා කාර්ය සාධන නියමයන් සහ අනුගතවීම් පිළිබඳ සිදු කළ ඇගයීම් සටහන අනුව කාණ්ඩ 10ක් යටතේ කාර්ය සාධන පෙන් වූ ආයතන තෝරා පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයා විසින් සම්මාන සහතික පත් ප්‍රදානය කරන ලදී.‍ රාජ්‍ය ආයතන 8ක් ඇගයීමට භාජනය කරන ලද අතර එයින් ආයතන 109ක් සම්මානයට පාත්‍ර විය. ඒ අතරින් 'රජයේ දෙපාර්තමේන්තු කාණ්ඩය‍' යටතේ ඇගයීමට ලක් වූ භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව 100%ක ඉහළම කාර්ය සාධනයක් වාර්තා කරමින් දිවයිනේ පළමු ස්ථානය මෙවර ද හිමි කර ගන්නා ලදී. එබැවින් 2016 සහ 2017 වසර දෙක සඳහාම භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්මානය හිමි කර ගැනීම සුවිශේෂි අවස්ථාවකි.

නව අදහස දක්වන්න