සූර්ය පැනල මූලාකෘති නිෂ්පාදනයට පුහුණු ව්‍යාපෘතියක් | දිනමිණ


 

සූර්ය පැනල මූලාකෘති නිෂ්පාදනයට පුහුණු ව්‍යාපෘතියක්

සූර්ය පැනල මූලාකෘති නිෂ්පාදනය සඳහා පහසුකම් සැපයීමේ විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අධ්‍යාපනික පුහුණු වැඩසටහනක් රුපියල් මිලියන 240 ක මුදලක් වැයකරමින් විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීම යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

පස් අවුරුදු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක කරයි.

සූර්ය පැනල නිෂ්පාදනය පිළිබඳ මූලාකෘතියක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පහසුකම් සැලසීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ එක් අරමුණක් වන අතර කැලණිය, යාපනය, පේරාදෙණිය සහ රුහුණු යන විශ්වවිද්‍යාල මගින් එය ක්‍රියාත්මක කරයි.

මීට අමතරව මෙම වැඩසටහන මගින් සූර්ය පැනල නිෂ්පාදනය සහ බලශක්තිය පිළිබඳ පාසල් මට්ටමේ සිසුන්ට දැනුම ලබාදීම මෙන්ම සූර්ය පැනල තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල උපකරණ ක්‍රියාත්මක කරවීම පිළිබඳ අවබෝධය ලබාදීම සහ ඔවුන් ඒ සඳහා යොමු කිරීමද මේ සමග සිදුකෙරේ. එසේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ද ඉල්ලීම මත උසස් පෙළ තාක්ෂණික විෂය ධාරාවට සම්බන්ධ ගුරුවරුන් ද මෙම විෂය සම්බන්ධව පුහුණු කිරීමටද නියමිතය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සූර්ය පැනල නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම පිළිබඳව NVQ 4 වෘත්තීය සුදුසුකම සමඟ ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන් 2000 පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් සඳහා විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය, ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය (NAITA), ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම පසුගියදා අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී සිදුකෙරිණි.

ඒ හරහා මෙම විෂය සම්බන්ධ පිළිගත් සුදුසුකම් සහිත ශ්‍රම බලකායක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ නොමැතිවීමේ ගැටළුවට පිළියමක් ලෙස විධිමත් පුහුණුවක් හා පිළිගැනීමක් සහිත තාක්ෂණික ශිල්පීන් බිහිකිරීමට අවශ්‍ය පුහුණුවක් මේ යටතේ ලබාදීමට නියමිතය.

විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය මේ සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබාදෙන අතර NAITA ආයතනය පුහුණු කිරීමේ කටයුතු සිදුකරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය සතු හම්බන්තොට පිහිටි පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ උපකරණ සහ ඉඩ පහසුකම් පුහුණු වැඩසටහන සඳහා ලබාදෙමින් එම ආයතනය මෙම වැඩසටහනට දායකත්වය ලබාදීමට නියමිතය. විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශ ලේකම් චින්තක එස්. ලොකුහෙට්ටි, ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියේ සභාපති නසීර් අහමඩ්, සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියේ සභාපති ටී.එම්.ආර්. බන්ග්සා ජයා යන මහත්වරු මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තැබූහ.

චන්දිමා කරුණාරත්න

 

නව අදහස දක්වන්න