මහ බැංකු ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතය පහළට | දිනමිණ


 

මහ බැංකු ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතය පහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා වාණිජ බැංකු අතර ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතය පදනම් ඒකක 50කින් පහත දමා ඇත.
 
ඒ අනුව ස්ථාවර තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය සියයට 7ක් ද ස්ථාවර නිකුතු පහසුකම් අනුපාතය සියයට 8ක් ද වේ.
 
ඊයේ(22) රැස්වු මහබැංකු මූල්‍ය මණ්ඩල සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

නව අදහස දක්වන්න