කර්මාන්ත කලඹන ඇමෝනියා | දිනමිණ

කර්මාන්ත කලඹන ඇමෝනියා

නව අදහස දක්වන්න