මේ කානුව ගැන බලධාරීන්ට නොපෙනේද ? | දිනමිණ


 

මේ කානුව ගැන බලධාරීන්ට නොපෙනේද ?

මතුගම පාර නාගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සකසා ඇති අඩි 5ක් පමණ ගැඹුරට ඇති කානු පද්ධතියේ කොටස් විවෘතව ඇති අයුරු. වසර ගණනක සිට මෙසේ පවතී. කොටස් කීපයක් කඩින් කඩ වසා ඇතත්, ඉතා අනතුරුදායකව ප්‍රධාන මාර්ගයේ වංගුව සමඟ ඇති මෙම කොටසේ දැනටමත් අනතුරු කීපයක්ම සිදුවූ අතර පාපැදිකරුවන් සහ ගමන්ගන්නා ජනතාවට අනතුරු සිදුවී ඇත. බලධාරීන්ට මෙයට පෙර මේ සම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කළත් මෙතෙක් එයට විසැඳුමක් ලැබී නැත. මෙම කානුව නිසා ඇතිවන අනතුරු වළක්වා ගැනීමට ඉතා ඉක්මනින් විසඳුමක් බලධාරීන්ගෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඉල්ලා සිටිති.

ජේ.ඒ.සී. පීරිස් 
දොඩන්ගොඩ සමූහ

 

නව අදහස දක්වන්න