කුඩා ජලවිදුලිබලාගාර වල්වැදෙන්නට ඉඩහරිමුද? | දිනමිණ


 

කුඩා ජලවිදුලිබලාගාර වල්වැදෙන්නට ඉඩහරිමුද?

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය නිෂ්පාදනය අර්බුදයක තිබියදී පරිසර හිතකාමි ජල විදුලිය බලාගාර වල්වැදී දිරායමින් පවතී.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය නිෂ්පාදනය පරිසරයද සංරක්ෂණය කරමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් පවතින හා නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළයාම අර්බුදයක් බවට පත්ව ඇති වකවානුවක ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට කිලෝ වොට් 1.28 විදුලිය ප්‍රමාණයක් ලබාදුන් දික්ඔය හයිඩ්රෝ ඉලෙක්ට්‍රිකල් පවර් ප්‍රොජෙක්ට් නම් කුඩා ජල විදුලිය බලාගාරය ඇතුළු කුඩා ජලවිදුලි බලාගාර කිපයක් කඳුකරයේ වසර ගණනාවක සිට සෙවයක් ලබා නොගෙන වසාදමා දිරායමින් පවතී.

හැටන් - දික්ඔය වනරාජ ප්‍රදේශයේ කාසල්රි ජලාශයට ඉහලින් දික් - ඔය හරස් කරමින් ලබාගන්නා ජලයෙන් ක්‍රියාත්මක වු මෙම කුඩා ජල විදුලිය බලාගාරය තුළින් එවකට කිසිදු පාරසරික හානියක් හෝ බලපෑමක් නොමැතිව ජාතික විදුලිය පද්ධතියට විදුලිය සැපයිම හා පවුල් රැසකට ජිවත් වීමට රක්ෂාවක් වු ආයතනයකි.

1996 වර්ෂයේදී වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වු මෙම ආයතනය වසර 20 ක ගිවිසුම කල් ඉකුත් වීම හා නිෂ්පාදනය කෙරෙන විදුලි ඒකකයක් සදහා ලංකා විදුලිය බල මණ්ඩලයෙන් ලබා දෙන මුදල ප්‍රමාණවත් නොවීම ආදි කරුණු නිසා වල් බිහිවෙන්නට අතහැර දමා තිබේ.

සටහන හා ඡායාරූපය හැටන් සමුහ - චන්දන ජයවීර

නව අදහස දක්වන්න