එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වෙතින් පෞද්ගලික බස් හිමියන්ට විශේෂ ණය | දිනමිණ


 

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වෙතින් පෞද්ගලික බස් හිමියන්ට විශේෂ ණය

2018 අය වැය යෝජනා අනුව මගී ජනතාවට වඩාත් සුවපහසු හා ආරක්ෂිත ‍බස් සේවාවක් ලබාදීමේ අරමු‍ණෙන් අලුතින් සුඛෝපභෝගී පත්ල පහක් (low flow door) බස් රථ මිල දී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් සඳහා එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ විශේෂ ණය යෝජනා ක්‍රමයක් (city ride) හඳුන්වා දී ඇත.

එම ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ දැනටමත් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර ඇති ණය ලබාගැනිමට අපේක්ෂිත පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ට ණය ඉල්ලුම් කළ හැකි අවසන් දිනය මෙම 30 දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇති අතර අන්තර් පළාත් බස් රථ හිමියන්ට හා බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය යටතේ වන බස් රථ හිමියන්ට මේ සඳහා අයඳුම් කළ හැක. අදාළ අයදුම්පත් බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපාය, 2 වන අදියරේ පිහිටි සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයට පැමිණ ලබා ගත හැක.

නව අදහස දක්වන්න